Zaštita od požara

 • Izrada pravila zaštite od požara
 • Izrada plana evakuacije zaštite od požara kao i skica puteva evakuacije za objekte
 • Vođenje poslova zaštite od požara
 • Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara
 • Izrada ostalih normativnih akata iz zaštite od požara

Koje su obaveze stručnog lica za zaštitu od požara u firmi?

 • Kontroliše sprovođenje propisanih mera zaštite od požara u poslovnim, proizvodnim, pomoćnim i magacinskim objektima u vlasništvu Poslodavca, utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i drugim propisima donešenim na bazi ovog Zakona,
 • Učestvuje u pripremi predloga opštih akata iz oblasti zaštite od požara,
 • Izrađuje predloge Godišnjih planova aktivnosti i potrebnih finansijskih sredstava na poslovima zaštite od požara i dostavlja ih Korisniku usluga na saglasnost. U skladu sa Godišnjim planom,  preduzima aktivnosti na realizaciji istog. O realizaciji Godišnjeg plana, izveštava redovno izveštava Korisnika usluga.
 • Vrši obuku zaposlenih,
 • Predlaže nabavku, pruža tehničku podršku u nabavci  i vrši raspoređivanje sredstava i opreme za zaštitu od požara.
 • Kontroliše broj i razmeštaj prenosnih i prevoznih aparata za početno gašenje požara, hidrantske i druge opreme, kontroliše njihovu ispravnosti, predlaže i preduzima potrebne mere radi njihove zamene, popravke, servisiranja i sličnih intervencija od strane ovlašćenih pravnih lica za pružanje navednih usluga.
 • Kontroliše ispravnost stabilne instalacije za automatsko otkrivanje, dojavu i gašenje požara, predlaže i preduzima potrebnih mera za zamenu, popravku, servisiranje i slične intervencije od strane ovlašćenih pravnih lica za pružanje navednih usluga,
 • Kontroliše ispravnost i vrši organizaciju periodičnih ispitivanja opreme i sredstava za rad, električnih i gromobranskih instalacija i instalacija fluida, koje treba da se realizuju angažovanjem ovlašćenih pravnih lica za pružanje navednih usluga.
 • Kontroliše ispravnost sistema u funkciji stvaranja sigurnih uslova evakuacije.
 • Kontroliše ispravnost i organizuje perodične preglede sistema u funkciji pasivne zaštite od požara.
 • Aktino sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima za Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i predlaže preduzimanje potrebih mera i aktivnosti na otklanjanju uočenih neusaglašenosti ili nedostataka,
 • U slučaju izbijanja požara neposredno učestvuje u utvrđivanju uzroka požara i o tome podnosi informaciju Korisniku usluga,
 • Redovno izveštava Korisnika usluga o svim pojavama, promenama i problemima iz oblasti zaštite požara,
 • Prati propise iz oblasti zaštite od požara, kao i tehnička dostignuća iz te oblasti i, u skladu s tim, predlaže preduzimanje potrebnih mera za unapređenje postojećeg stanja zaštite od požara,
 • Aktvno učestvovanje u predlaganju preventivnih mera zaštite od požara prilikom izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije objekata u vlasništvu Korisnika usluga,
 • Vođenje evidencija iz oblasti zaštite od požara.
training-fireextinguisher