ADR Savetnik

Pružamo sledeće ADR usluge:

 • Obavljanje poslova savetnika za bezbednost u transport opasnog tereta
 • Obuka rukovaoca opasnim materijama za ADR
 • Uputstva za pravilno označavanje vozila koja prevoze opasan teret
 • Izrada uputstava za postupanje sa opasnim materijama u skladu sa propisima

KO MORA DA IMA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA?

Svako preduzeće ili preduzetnička radnja čija je delatnost vezana za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, manipulacija, punjenje, utovar ili istovar mora da imenuje savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, čiji se zadatak sastoji u tome da pomogne u sprečavanju rizika. Što znači svaki prevoznik koji prevozi ADR robu, benzinske pumpe, proizvođači boja i lakova, špedicije koje organizuju transport opasne robe, i svi drugi koji čija je delatnost manje ili više vezana za opasne materije.

Posao savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta je vrlo delikatan, njegov osnovni zadatak se sastoji u sprečavanju rizika koji proizilaze iz aktivnosti u vezi sa opasnim materijama, po lica, imovinu i životnu sredinu.

OBAVEZE SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA

Zadaci savetnika u odnosu na delatnost preduzeća su naročito:

 1. Da izvršava obaveze iz odeljka 1.8.3. ADR/RID/ADN;
 2. Nadgleda i kontroliše način na koji poslodavac učesnik u transportu opasnog tereta postupa sa opasnim teretom;
 3. Obaveštava organ poslovođenja poslodavca učesnika u transportu opasnog tereta o obavezama utvrđenim propisima o transportu opasnog tereta i o načinu njihovog izvršavanja;
 4. Obučava zaposlene koji rukuju opasnim teretom, uključujući izmene propisa i vodi evidencije o izvršenim obukama ;
 5. Izrađuje godišnji izveštaj za rukovodstvo preduzeća ili eventualno za organe vlasti o aktivnostima preduzeća u vezi sa transportom opasnog tereta;
 6. Prati postupanje preduzeća tokom nabavke transportnih sredstava, uvažavajući posebne zahteve koji važe za transport opasnog tereta;
 7. Sprovodi odgovarajuće hitne mere u slučaju bilo kakve nezgode ili vanrednog događaja koji može negativno da utiče na bezbednost transporta, utovara ili istovara opasnog tereta;
 8. Sprovodi istragu, a po potrebi ispostavlja izveštaje o nezgodama i udesima ili teškim prestupima koji su bili utvrđeni za vreme transporta, za vreme utovara ili istovara opasnog tereta;
 9. Uvodi odgovarajuće mere za sprečavanje ponavljanja nezgoda, vanrednih događaja ili nepoštovanja propisa;
 10. Utvrđuje da li zaposleni, kao i osoblje koje transportuje opasan teret, utovara ili istovara, raspolaže sa detaljnim objašnjenjima i uputstvima za rad;
 11. Uvodi mere za povećanje svesti o rizicima u transportu, utovaru i istovaru opasnog tereta;
 12. Uvodi kontrolne postupke sa ciljem da se obezbedi potrebna dokumentacija i oprema u transportnim sredstvima koja su predviđena za dati transport;
 13. Uvodi kontrolne postupke sa ciljem obezbeđenja poštovanja propisa koji važe za utovar i istovar opasnog tereta;
 14. Sarađuje sa nadležnom inspekcijom za transport opasnog tereta.

SPORAZUM ADR

Evropski sporazum za međunarodni drumski prevoz opasne robe, skraćeno ADR sačinjen je u Ženevi 30.09.1957. godine a stupio je na snagu 29.01.1968. Trenutno 41 zemlja je potpisnik ADR sporazuma. U skladu sa razvojem nauke i tehnike aneksi A i B međunarodnog sporazuma ADR (oko 1500 strana) se menjaju svake dve godine. Od 01.01.2015. godine u zemljama EU obavezujući je novi ADR 2015, a u Srbiji je ADR 2015 obavezujući od 01.07.2015. godine. Materiju koja je inače kompleksna, dodatno komplikuje činjenica stalnih izmena propisa.

DA LI SE ADR PROPISI MORAJU UVEK POŠTOVATI BEZ OBZIRA NA KOLIČINU OPASNE MATERIJE I NAČIN TRANSPORTA?

Po ADR-u postoje određena izuzeća vezana za količine opasne robe i način transporta koja koja u značajnoj meri umanjuju troškove transporta. Ukoliko Alfa Zaštita bude vaš izbor pomoći ćemo vam da uštedite i do 30% troškova transporta.

KOLIKE SU NOVČANE KAZNE ZA NEPOŠTOVANJE ZAKONSKIH ODREDBI ZAKONA O TRANSPORTU OPASNOG TERETA?

Kazne su izuzetno visoke, npr. Kaznom od 600.000 do 3.000.000 dinara kazniće se pravno lice ako nema savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, a odgovorno lice u pravnom licu se po istom osnovu kažnjava kaznom od 40.000 do 200.000 dinara, a za preduzetnike je osim novčane kazne predviđena i kazna zatvora.

AMBALAŽA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

Svaki učesnik u transportu opasnog tereta dužan je da upotrebljava ambalažu, posudu pod pritiskom ili cisternu  koja koja je adekvatna za taj tip opasne materije, koja ima odobrenje i važeći izveštaj o ispitivanju. Svaka nova ambalaža za transport opasnog tereta koja se kupuje na tržištu republike Srbije (legalno), mora da ima izveštaj o ispitivanju. Treba biti obazriv pri samom izboru ambalaže, posude pod pritiskom ili cisterne, kao i pri kupovini – poželjno je da je ambalaža „sveže“  ispitana kako bi se mogla što duže koristiti bez ulaganja materijalnih sredstava od strane vlasnika.

OBAVEZNO OSIGURANJE

Svaki učesnik u transportu opasnog tereta – pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja, dužan je da se osigura za slučaj da  u transportu opasnog tereta pričini štetu licima, imovini i životnoj sredini, u skladu sa zakonom.